Shoreline Of "Spanish Pond" (9/16/2010)

Shoreline Of "Spanish Pond" (9/16/2010)