Northia northiae (Griffith and Pidgeon, 1834)

Northia northiae (Griffith and Pidgeon, 1834)

Shallow water, Venado, Pacific Panama (61 and 65 mm.)

Northia northiae (Griffith and Pidgeon, 1834)

Pacific Panama (69 mm.). Digital image copyright 2017 by Simon Aiken.