Sassia midwayensis (Habe and Okutani, 1968)

Sassia midwayensis (Habe and Okutani, 1968)

(36-54 mm.)