Atala Eumaeus atala

[click on the thumbnails for a larger version]

Atala Eumaeus atala

Atala [Eumaeus atala] Shortly After Emerging From Chrysalis
Atala Shortly After Emerging From Chrysalis Atala Shortly After Emerging From Chrysalis
Atala [Eumaeus atala] Chrysalis Atala [Eumaeus atala] Eggs
Atala Chrysalis Atala Eggs
Atala [Eumaeus atala] Larva Atala [Eumaeus atala] Larva

Atala Larva

Back